Privacyverklaring

Van Leeuwen Project &Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wanneer u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Van Leeuwen Project & Advies
Buizerdstraat 16
4105WH Culemborg
06 - 55722230
info@vlpa.nl

Waarom en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens Van Leeuwen Project & Advies verzamelt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij het vastleggen van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens alleen voor onze dienstverlening met administratieve doeleinden, marketing- en communicatiedoeleinden en om uitvoering te geven aan onze opdrachten. Dit doen wij op grond van uw toestemming, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken Voor de bovengenoemde doelstellingen kan Van Leeuwen Project & Advies de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- (zakelijk) e-mailadres;
- (zakelijk) telefoonnummer;
- Geslacht;
- Bedrijfsnaam.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering hierop is als we op grond van wettelijke regelgeving, verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verzamelen van cookies
Via onze website https://www.vlpa.nl worden geen cookies verzameld. Uw bezoek aan onze website blijft daardoor anoniem.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Leeuwen Project & Advies.

U kunt een verzoek tot inzien, aanpassen of verwijdering van uw gegevens, sturen naar info@vlpa.nl. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht heeft over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Van Leeuwen Project & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vlpa.nl of via de contactgegevens bovenaan deze verklaring.